• Quản lỹ quỹ tiền mặt, tiền gửi
 • Quản lý mua bán hàng hóa, vật tư
 • Quản trị công nợ
 • Quản lý nhập xuất tồn kho
 • Phân bổ khấu hao tài sản, chi phí trả trước theo bộ phận
 • Tính giá thành sản phẩm, công trình xây lắp
 • Báo cáo tài chính theo :
  • TT 200/2014/TT-BTC
  • TT 133/2016/TT-BTC
 • Hỗ trợ kết xuất số liệu ra để sử dụng cho phần mềm HTKK
 • Hỗ trợ kết xuất thuyết minh báo cáo tài chính ra file Word