Phần mềm kế toán Visoft Accounting

accounting

Đầy đủ các phần hành kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp
Dễ dàng nâng cấp theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp
Báo cáo tài chính theo các TT, QĐ mới nhất do BTC ban hành
Kết xuất báo cáo thuế, báo cáo tài chính sử dụng cho phần mềm HTKK
Hỗ trợ kết xuất Thuyết minh BCTC ra file Word
Tích hợp số liệu với các phần mềm hóa đơn điện tử