Title on main page

Nâng cấp PMKT - Bộ BCTC

Body

Nâng cấp bộ báo cáo tài chính cho phần mềm kế toán VISOFT ACCOUNTING, các chức năng được cập nhật:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Bộ báo cáo tài chính

File update: zupdbctc.zip .