Title on main page
Phần mềm quản trị sản xuất Visoft Manufactuing Management
characteristic

product

Quản lý danh mục thành phẩm, nguyên liệu
Lập kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch nguyên vật liệu
Báo cáo tiêu hao
Báo cáo tình hình sản xuất
Thống kê sản lượng